خودگویی با میکروفون

heterism

دارم بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم. با فاصله‌ی چند لحظه یا به اندازه‌ی چند سال.
و همینه که باعث می‌شه زیاد بنویسم. بیرون از زندگی، وقت و فراغت زیادی وجود داره. می‌شه ساعتها مشغول کار بیهوده‌ای شد. کار بیهوده‌ای که هیچ تبحری در انجامش نداری؛ نوشتن.
و من بیرون از زندگی، زندگی می‌کنم

Sunday, 19 June 2016، 03:07 PM

من مشکوکم٬ پس هستم

مریدی با قدحی باده به دست و با مویی آشفته به خانه‌ی مراد خود دوید. مرادِ وی که درخلوت خود داشت آن کارِ دیگر میکرد٬ با شنیدن صدای مرید، هول شد و فرمانِ سیخ و منقل از دستش در رفت و گل قالی را سوزاند. مرید پابرهنه پرید توی حجره و در حالی که در تب و لرز خود میسوخت٬گفت؛ یافتم... یافتم...

شیخ هاج و واج گفت: چی رو؟

مرید؛ من مشکوکم، پس هستم...نه نه...من هستم٬ پس مشکوکم

شیخ دوباره با تعجب گفت؛ هاع؟

مرید نفس عمیقی کشید و با طمأنینه توضیح داد؛

من به چیزهای خوب مشکوکم. من به زیبایی این گل، به زیباییِ رویاها و افسانه‌ها، مشکوکم. من به مصرع "تو را ز کنگره عرش می‌زنند صفیر" مشکوکم. من به ترانه‌هایی مثل "imagine" جان لنون مشکوکم.{توضیح راوی؛ این ساده‌انگاری، فقط میتونه نسل جوان رو احساساتی کنه و گرنه کار دنیا از این شاعرانگی‌ها سواست} 

 اصلا من به همه‌ی حرف‌های قشنگ، مشکوکم. من به زندگی‌های خوب، مشکوکم. من به این عقل‌های معلول، مشکوکم. 

خداوند رسولانی را برای هدایت مردم به زمین فرستاد. ادیانی را برای سعادت بشر در زمین، به یادگار گذاشت.آنگاه پیروان مذاهب، یکدیگر را سلاخی کردند{ توضیح راوی؛ چون در میانِ جانواران، انسان تنها حیوانیست که آرمانگراست}. در عین حال، مرگ اصلا اتفاق مهمی نیست. 

راستش را بخواهید، من به کارهای خدا هم، مشکوکم. 

(مرید در حالی که رنجور و افسرده روی زمین می‌نشست گفت...) 

مست شَک‌ام ساقیا دستم بگیر / تا نیفتادم ز پا دستم بگیر

شیخ تکه زغالی را از روی فرش برداشت و توی منقل انداخت. بادی از گلو رها کرد و در حالی که زیر چانه‌ی خودش رو می‌خاراند گفت؛

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست/نتوان به امید شک همه عمر نشست/هان تا ننهیم جام مِی از کف دست/در بی‌خبری مُرد چه هشیار و چه مست.


{توضیح راوی: به طور کلی خیام میخواد به جای بستگی٬ وارستگی پیشکشی کنه. من به عنوان یه ادم بیطرف که شیخ و مرید رو خلق کرده، باید بگم که این حرف شیخ بدردم نمیخوره.}

 من هستم، پش مشکوکم.

موافقین ۰ مخالفین ۰ 16/06/19
شِـــ‌یدا ..

cm's ۱

این دفه فکتو خرد میکنم اگه بدی فردای خوبی رو مژده بم...(بهرام_اعتبار رپ پارس)
شِــیدا:
عجب حرف نابی زدند سلطان. 
این عبارتِ اعتبار رپ فارس هم یه جور طنزِ پارادوکسیکاله به نظرم